.

Green Light Bismillah

21 December 2010

Khat Diwani- Untuk download right-click pada imej dan klik 'save'.

Membaca basmalah disunnahkan ketika mengawali setiap pekerjaan. Disunnahkan juga ketika hendak masuk ke tandas (toilet). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis. Selain itu, basmalah juga disunnahkan untuk dibaca di awal wuduk, sebagaimana diriwayatkan oleh hadis marfu' dalam kitab Musnad Imam Ahmad dan kitab-kitab sunan, daripada Abu Hurairah, Sa'id bin Zaid dan Abu Sa'id, Nabi saw bersabda yang ertinya, "Tidak sempurna wudhu bagi orang yang tidak membaca nama Allah padanya." (Hadis ini Hasan). 

Juga disunnahkan dibaca apabila hendak makan, berdasarkan hadis dalam Sahih Muslim, bahawa Rasulullah saw pernah bersabda kepada Umar bin Abi Salamah: "Ucapkan 'bismillah', makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang dekat darimu."

Meski demikian, dalam kalangan ulama ada yang mewajibkannya. Disunnahkan pula membaca ketika hendak berjimak (bersetubuh), berdasarkan hadis dalam kitab Sahih al-Bukhari dan Muslim, daripada Ibnu Abbas ra, bahawa Rasulullah saw pernah bersabda yang ertinya,
"Seandainya seseorang di antara kalian apabila hendak mencampuri isterinya,bacalah 'Dengan nama Allah, jauhkanlah kami daripada syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang Engkau anugerahkan kepada kami', jika Allah mentakdirkan anak melalui hubungan keduanya, maka anak itu tidak akan diganggu syaitan selamanya."

Perkataan "Allah" merupakan nama untuk Rabb. Dikatakan bahwa Allah adalah al-ismul-a'zham (nama yang paling agung), kerena nama itu menyandang segala macam sifat, sebagaimana firman Allah yang ertinya, "Dialah Allah yang tiada ilah (yang berhak diibadahi) selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang." (Al-Hasyr: 22).

Dengan demikian, semua nama-nama yang baik itu menjadi sifat-Nya. Dalam kitab sahih al-Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, bahawa Rasulullah saw telah bersabda, "Sesungguhnya Allah itu mempunyai 99 nama, seratus kurang satu, barangsiapa yang dapat menguasainya, maka ia akan masuk syurga."

Mengenai daftar nama yang sesuai dengan jumlah bilangan ini diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan at-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Namun, antara kedua riwayat itu terdapat perbezaan, tambahan dan pengurangan. (Maksudnya disebutkan di dalam riwayat Tirmizi nama-nama yang tidak disebutkan di dalam riwayat Ibnu Majah, demikian juga sebaliknya).

Nama Allah merupakan nama yang tidak boleh diberikan kepada siapa pun selain diri-Nya, yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Oleh karena itu, dalam bahasa Arab tidak diketahui dari perkataan apa Allah itu berasal. Maka, di antara para ahli nahwu ada yang menyatakan bahawa nama itu (Allah) adalah ismun jamid, yaitu nama yang tidak mempunyai kata dasar.
Al-Qurthubi mengutip hal itu dari sejumlah ulama yang di antaranya adalah Imam Syafi'i, al-Khathabi, Imamul Haramain, al-Ghazali, dan lain-lain.

Daripada al-Khalil dan Sibawaih diriwayatkan bahwa "alif" dan "lam" dalam kata "Allah" merupakan suatu yang lazim (tak terpisahkan). Al-Khathabi mengatakan, "Tidakkah anda menyedari bahawa anda dapat menyerupakan 'ya Allah' dan tidak dapat menyerukan, 'ya ar-Rahman'." Kalau hal itu bukan dari asal kata, maka tidak boleh memasukkan huruf nida' (seruan) terhadap "alif" dan "lam". Ada juga yang berpendapat bahwa kata Allah itu mempunyai kata dasar.

Ar-rahmanirrahim merupakan dua nama dalam bentuk mubalaghah (bermakna lebih) yang berasal dari satu kata ar-rahmah. Ar-rahman menunjukkan makna yang lebih daripada kata ar-rahim.

Dalam pernyataan Ibnu Jarir, dapat difahami adanya kecenderungan mengenai hal ini. Sedangkan dalam tafsir sebahagian ulama salaf terdapat ungkapan yang menunjukkan hal tersebut.

Al-Qurthubi mengatakan, dalil yang menunjukkan bahawa nama ini musytaq adalah hadis riwayat at-Tirmizi, dari Abdurrahman bin Auf ra, bahawa dia pernah mendengar Rasulullah saw bersabda, "Allah Ta'ala berfirman: 'Aku adalah ar-Rahman, Aku telah menciptakan rahim (rahm-kerabat). Aku telah menjadikan untuknya nama dari nama-Ku. Barangsiapa menyambungnya, maka Aku akan menyambungnya. Dan barangsiapa memutuskannya maka Aku pun memutuskannya'."

Ini merupakan nash bahawa nama tersebut adalah musytaq, kerena itu tidak diterima pendapat yang menyalahi yang menentang.

Abu Ali al-Farisi mengatakan, ar-rahman merupakan nama yang bersifat umum dalam segala macam bentuk rahmat, dikhususkan bagi Allah SWT semata. Sedangkan ar-rahim, dimaksudkan bagi orang-orang yang beriman. Berkenaan dengan hal ini, Allah SWT berfirman yang ertinya, "Dan Dialah yang Maha Penyanyang kepada orang-orang yang beriman." (Al-Ahzab: 43).

Ibnu al-Mubarak mengatakan ar-Rahman iaitu jika dimintai, Dia akan memberi. Sedangkan ar-Rahim yaitu jika permohonan tidak diajukan kepada-Nya, Dia akan murka. Sebagaimana dalam hadis riwayat at-Tirmizi dan Ibnu Majah dari Abu Shalih al-Farisi al-Khuzui, dari abu Hurairah ra, bahawa Rasulullah saw bersabda, "Barangsiapa yang tidak memohon kepada Allah, maka Dia akan murka kepadanya."

Nama "ar-Rahman" hanya dikhususkan untuk Allah semata, tidak diberikan kepada selain diri-Nya, sebagaimana firman-Nya yang ertinya, "Katakanlah: 'Serulah Allah atau serulah ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kalian seru, Dia mempunyai al-Asma'ul-husna (nama-nama yang terbaik)'." (Al-Israa': 110).

Oleh sebab itu, ketika dengan sombongnya Musailamah al-Kadzdzab menyebut dirinya dengan sebutan rahman al-yamamah, maka Allah pun memakaikan padanya pakaian kebohongan dan membongkarnya, sehingga ia tidak dipanggil melainkan dengan sebutan Musailamah al-Kadzdzab (Musailamah si pendusta).

Sedangkan mengenai "ar-Rahim", Allah Ta'ala pernah menyebutkan kata itu untuk selain diri-Nya, yang dalam firman-Nya Allah menyebutkan yang ertinya, "Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin." (At-Taubah: 128).

Sebagaimana Dia juga pernah menyebut selain diri-Nya dengan salah satu dari nama-nama-Nya, sebagaimana firman-Nya yang ertinya, "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setitits air mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), kerana itu Kami jadikan ia sami'an (mendengar) dan bashiran (melihat)." Al-Insan: 2).

Dapat disimpulkan bahawa di antara nama-nama Allah itu ada yang disebutkan untuk selain diri-Nya, tetapi ada juga yang tidak disebutkan untuk selain dri-Nya, misalnya nama Allah, ar-Rahman, al-Khaliq, ar-Razzaq, dan lain-lainya.

Oleh sebab itu, Dia memulai dengan nama Allah, dan menyifati-Nya dengan ar-Rahman, karena ar-Rahman itu lebih khusus daripada ar-Rahim.

Sumber: Terjemahan Lubabut Tafsir Min Ibnu Katsir (Tafsir Ibnu Katsir), Team Pustaka Imam as-Syafi'i

0 comments:

Post a Comment

  © Blogger template Brownium by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP